Czym jest Nightskating Warszawa?

Nightskating Warszawa to cykl nocnych przejazdów na rolkach głównymi ulicami miasta, który ma za zadanie popularyzować rolkarstwo oraz wrotkarstwo jako sport dla wszystkich niezależnie od wieku.
W wydarzeniu mogą brać udział wyłącznie osoby poruszające się na rolkach lub wrotkach.

Na imprezę zapraszamy wszystkich, którzy pewnie czują się na rolkach oraz umieją hamować. 

Udział w imprezie jest bezpłatny!
Przed imprezą koniecznie zapoznaj się z regulaminem.

NAJBLIŻSZY PRZEJAZD

Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zgromadzenia Nightskating Warszawa oraz wymagane sposoby zachowania się uczestników.
2. Udział w zgromadzeniu publicznym jest bezpłatny.
3. Udział w zgromadzeniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.nightskating.pl/ i u przewodniczącego zgromadzenia.
4. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na rolkach lub wrotkach. Inne środki transportu takie jak deskorolki, rowery, handbike i inne, niebędące wymienionymi, nie mogą zostać dopuszczone.
5. Osoby chcące zakończyć swój udział w zgromadzeniu publicznym powinny natychmiast opuścić trasę przejazdu, poprzez zejście poza obszar jezdni.
6. Warunkiem uczestniczenia w zgromadzeniach Nightskating Warszawa jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak aby uczestnik nie stwarzał zagrożenia dla siebie i innych.
7. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 16 noszenie kasku jest obowiązkowe.
8. Udział w imprezie dzieci do lat 16 możliwy jest tylko pod nadzorem opiekuna. Małoletni przebywający na zgromadzeniu publicznym bez nadzoru osoby dorosłej, zostaną przekazani obecnemu podczas imprezy patrolowi Policji.
9. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (Nightskating Warszawa Team) wyróżniającą się oznaczoną odzieżą w kolorach żółtym i pomarańczowym, jak również zabezpieczenia medycznego.
10. Podczas zgromadzenia uczestnicy zobowiązani są trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom ratunkowym i porządkowym.
11. Uczestnicy biorą udział w zgromadzeniu na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym.
12. Uczestnik decydujący się na udział w zgromadzeniu publicznym zwalnia organizatora z odpowiedzialności cywilnej za wszystkie szkody, kontuzje i zniszczenia powstałe podczas uczestnictwa.
13. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
14. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
15. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych.
16. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
17. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
18. Uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
19. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd zostaną wykluczone z udziału w zgromadzeniu publicznym oraz ujęte i przekazane patrolowi Policji.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia trasy zgromadzenia ze względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
21. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
22. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora. Udział w zgromadzeniu jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte.
23. Uczestników obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. „Prawo o zgromadzeniach”.

Nightskating Warszawa Rules

1. This set of rules determines regulations, guidelines, conditions and required behaviour from the participants of the Nightskating Warszawa.
2. The participation in the event is free of charge.
3. In order to participate in the event all individuals must follow this set of rules, which are published on the website www.nightskating.pl/
4. The administrator of Nightskating Warszawa only allows rollerblades, roller skates and nordic blades to be used in the event. Other means of transportation (such as bikes, hand bikes, longboards, skateboards etc.) are not allowed under any circumstances.
5. Those participants who want to leave the column should do so immediately, by moving safely to the sidewalk.
6. Participants should possess the ability to ride, break and safely maneuver on the rollerblades. Participants should not pose a threat to other participants, Skate Marshals, Medical Personnel and bystanders.
7. The administrator recommends usage of helmets and crash pads.
8. Children under the age of 16 are allowed to participate in the event only under the supervison of adults. Minors attanding the event by themselves, will be handed over to the present police officers.
9. Administrator provides presence of Skate Marshals and Medical Services (Nightskating Warszawa Team and Foundation „Moto Medic” Motorcycle Emergency Medical Services)
10. Participants must keep the left side of the column free to allow Skate Marshals and Medical Services to pass at any time.
11. Participants enter the event at their own risk and agree to act without posing a threat to others.
12. By participating in the event, the attendee releases the administrator from the civil liability, for any damage and injuries caused by, or to the attendee.
13. It is strictly forbidden to carry and posses firearms, explosives, knifes and other hazardous objects.
14. It is strictly forbidden to participate in the event under the influence of alcohol, drugs and other psychoactive substances.
15. Smoking of cigarettes and recreational drugs is strictly forbidden.
16. Consumption and sales of alcohol, drugs or others outlawed substances is strictly forbidden.
17. It is strictly forbidden to conduct any promotional campaigns, canvassings and money collections at the event without approval from the administrator.
18. Participants must comply with orders from Skate Marshals, Police, Medical Services and other proper authorities.
19. Those posing a threat to themselves and others will be removed from the event and will be detained and handed over to the Police.
20. Administrator reserves a right to cancel or shorten the event due to the atmospheric factors.
21. Contentious situations, unregulated by this set of rules will be resolved by the administrator’s representative.
22. The image of the participants (e.g. photographs) may be published on the events website. The photo can be removed on request.