Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przejazdu Nightskating Warszawa oraz wymagane sposoby zachowania się uczestników.
2. Udział w imprezie jest bezpłatny.
3. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.nightskating.pl/
4. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na rolkach lub wrotkach. Inne środki transportu takie jak deskorolki, rowery, handbike i inne nie będące rolkami, nie mogą zostać dopuszczone pod żadnym pozorem.
5. Osoby chcące zakończyć swój udział w imprezie powinny natychmiast opuścić trasę przejazdu, poprzez zejście poza obszar jezdni.
6. Warunkiem uczestniczenia w przejazdach Nightskating Warszawa jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby uczestnik nie stwarzał zagrożenia dla siebie i innych.
7. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 16 noszenie kasku jest obowiązkowe.
8. Udział w imprezie dzieci do lat 16 możliwy jest tylko pod nadzorem opiekuna. Małoletni przebywający na imprezie bez nadzoru osoby dorosłej, zostaną przekazani obecnemu podczas imprezy patrolowi Policji.
9. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (Nightskating Warszawa Team) wyróżniającą się oznaczoną odzieżą w kolorach żółtym i pomarańczowym, jak również zabezpieczenia medycznego.
10. Podczas przejazdu uczestnicy zobowiązani są trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom ratunkowym i porządkowym.
11. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
12. Uczestnik decydując się na udział w imprezie zwalnia organizatora z odpowiedzialności cywilnej za wszystkie szkody, kontuzje i zniszczenia powstałe podczas uczestnictwa w imprezie.
13. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
14. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
15. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych.
16. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
17. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
18. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
19. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd zostaną wykluczone z udziału w imprezie oraz ujęte i przekazane patrolowi Policji.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia przejazdu za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
21. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
22. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte.
23. Przed wejściem na zgromadzenie wymagane jest zdezynfekować dłonie.
24. Podczas zgromadzenia uczestnicy zobowiązują się, w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego zakryć usta i nos.
25. Zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami COVID-19 obowiązują limity osób, które mogą uczestniczyć we wszystkich typach zgromadzeń. Limit ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Nightskating Warszawa Rules

1. This set of rules determines regulations, guidelines, conditions and required behaviour from the participants of the Nightskating Warszawa.
2. The participation in the event is free of charge.
3. In order to participate in the event all individuals must follow this set of rules, which are published on the website www.nightskating.pl/.
4. The administrator of Nightskating Warszawa only allows rollerblades, roller skates and nordic blades to be used in the event. Other means of transportation (such as bikes, hand bikes, longboards, skateboards etc.) are not allowed under any circumstances.
5. Those participant’s who want to leave the column should do so immediately, by moving safely to the sidewalk.
6. Participants should possess the ability to ride, stop and safely maneuver on the rollerblades. Participants should not pose a threat to other participants, Skate Marshals, Medical Personnel and bystanders.
7. The administrator recommends usage of helmets and crash pads.
8. Children under the age of 16 are allowed to participate in the event only under the supervison of adults. Minors attanding the event by themselves, will be handed over to the present police officers.
9. Administrator provides presence of Skate Marshals and Medical Services (Nightskating Team and Foundation „Moto Medic” Motorcycle Emergency Medical Services)
10. Participants must keep the left side of the column free to allow Skate Marshals and Medical Services to pass at any time.
11. Participants enter the event at their own risk and agree to act without posing a threat to others.
12. By participating in the event, the attendee releases the administrator from the civil liability, for any damage and injuries caused by, or to the attendee.
13. It’s strictly forbidden to carry and posses firearms, explosives, knifes and other hazardous objects.
14. It’s strictly forbidden to participate in the event under the influence of alcohol, drugs and other narcotic substances.
15. Smoking of cigarettes and recreational drugs is strictly forbidden.
16. Consumption and sales of alcohol, drugs or others outlawed substances is strictly forbidden.
17. It’s strictly forbidden to conduct any promotional campaigns, canvassing’s and money collections at the event without approval from the administrator.
18. Participants must comply with orders from Skate Marshals, Police, Medical Services and other proper authorities.
19. Those posing a threat to themselves and others will be removed from the event and will be detained and handed over to the Police.
20. Administrator reserves a right to cancel or shorten the event due to the atmospheric factors.
21. Contentious situations, unregulated by this set of rules will be resolved by the administrator’s representative.
22. Photographs of the participants may be published on the events website by the request picture may be deleted.
23. It is required to disinfect your hands before joining the event.
24. Participants undertake to cover their mouths and nose during the event, if it is impossible to keep social distance.
25. Under the current COVID-19 rules and restrictions, there are limits on who can attend all types of assemblages. This limit does not apply to people who are fully vaccinated against COVID-19.